Zásady Uživatelského obsahu

upravující základní pravidla a povolený charakter přípustných informací a dat umisťovaných uživateli na Server
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb Poskytovatele)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Zásady Uživatelského obsahu představují nedílnou a závaznou součást Podmínek.
 2. Zásady Uživatelského obsahu
  1. Uživatel má ve vztahu k videům, jakož i jinému Uživatelskému obsahu následující práva a povinnosti:
   1. Uživatel je oprávněn zvolit si název videa. Název videa nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují čl. 2.2. a/nebo 2.3. těchto Zásad Uživatelského obsahu. Nebude-li takový název odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově či graficky nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na změnu názvu nebo odstranění takto nazvaného videa ze Serveru nebo na omezení přístupu k takto nazvanému videu.
   2. Uživatel je povinen při umístění videa na Server rozhodnout o tom, zda bude video veřejně sdílet či zda bude přístup k videu omezen.
   3. Uživatel se zavazuje zdržet se umísťování erotického a/nebo pornografického Uživatelského obsahu na Server. V případě, že Uživatel na Server umístí v rozporu s tímto zákazem erotický a/nebo pornografický Uživatelský obsah, může být takový Uživatelský obsah odstraněn a/nebo znepřístupněn. Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo využít vůči Uživateli, který na Server umístil dětskou pornografii, veškeré právní prostředky, a to včetně práv vyplývajících z těchto Podmínek a/nebo spolupráce s orgány činnými v trestním řízení za účelem identifikace osob podílejících se na šíření dětské pornografie.
   4. Poskytovatel si vyhrazuje právo přesouvat Uživatelský obsah mezi různými části Serveru.
   5. Uživatelé mohou mazat svá videa. Neregistrovaný uživatel tak může učinit pouze pomocí odkazu, který je mu dostupný po nahrání videa. Registrovaný Uživatel může jím nahraná videa mazat.
  2. Umístění Uživatelského obsahu na Server, zejména ve vztahu k názvu a obsahu videí ukládaných Uživatelem na Server Poskytovatele, textům komentářů a/nebo obsahu pošty, nesmí být v rozporu s právními předpisy a Podmínkami, zejména pak těmito Zásadami Uživatelského obsahu, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí nahráním videí na Server:
   1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;
   2. podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;
   3. podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;
   4. podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin;
   5. zobrazovat týrání zvířete;
   6. obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;
   7. propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;
   8. porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby;
   9. šířit nevhodné či škodlivé soubory a/nebo informace, zejména viry, trojské koně, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware;
   10. šířit soubory a/nebo informace představující přímý či nepřímý odkaz na obsah, který neodpovídá požadavkům těchto Zásad Uživatelského obsahu, zejména linky URL, URI , trackery, torrents, a jiné odkazy.
  3. Uživatel se nesmí v rámci Serveru chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam”) nebo nahrávat takový Uživatelský obsah, který omezuje funkčnost Služby nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů obtížnější.
  4. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na Server jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob. V případě publikování reklamy Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Uživateli možnost publikování komentářů k videím nebo odstranění veškerých videí, které reklamu obsahují. Porušení tohoto ustanovení se považuje za mimořádně závažné porušení Podmínek.