Zásady ochrany osobních údajů

upravující základní pravidla a povolený charakter nakládání s osobními údaji Uživatelů na Serveru
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb Poskytovatele)

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

V kontextu Vašeho využívání našich webových stránek https://ulozto.live/ (dále jen „Služby“) jsme my, tedy společnost flowdata s.r.o., IČO: 176 19 378, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Správce“), správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

Poštou: flowdata s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Při vytvoření a nastavení uživatelského účtu v rámci našich Služeb

Abyste si u nás mohli zřídit účet, potřebujeme Váš login, e-mail a heslo (to je pro nás ale nečitelné). Prostřednictvím nastavení Vašeho účtu nám můžete dobrovolně poskytnout také další informace.

Při využívání našich Služeb

Pokaždé, když využíváte naše Služby, zaznamenáváme informace týkající daného využití (tj. historii účtu).

Informace získávané pasivně

Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali.

Při komunikaci s Vámi

Vaše osobní údaje získáváme, když s námi komunikujete – ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje). Totéž platí, když prostřednictvím našich Služeb odesíláte zprávy, včetně recenzí nebo zpětné vazby k našim Službám.

Informace, které poskytujete o jiných osobách

Před tím, než nám v rámci vyžívání našich Služeb poskytnete osobní údaje třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout. Měli byste se také ujistit, že taková osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili přístup k našim Službám a Vy jste je mohli naplno využívat. Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy.

Správa a zlepšování našich Služeb

Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli, mimo jiné díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše Služby. Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

Prevence podvodného jednání a plnění právních povinností

Sledujeme, jak jsou naše Služby používány, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Děláme to zejména proto, abychom byli schopni odhalit a předcházet podvodům a zneužívání našich Služeb. Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

Zpětná vazba a důležité změny ve Službách

Vaše osobní údaje využíváme také proto, abychom od Vás získali zpětnou vazbu k fungování našich Služeb. Čas od času Vás také upozorníme na důležité změny týkající se našich Služeb. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Marketingová sdělení (přímý marketing)

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím e-mailu, SMS, soukromých zprav (PM). Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu, kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ na konci našich e-mailových zpráv, nebo nám jednoduše napište e-mail na adresu uvedenou výše. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracování na základě souhlasu

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu – účel a další informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny v rámci informací, které Vám poskytneme v okamžiku, kdy Vás o takový souhlas požádáme.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku. Pokud podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely (což zahrnuje i profilování) přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat okamžitě.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

  • s našimi dodavateli, především s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických a databázových softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby.
Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány veřejné správy atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická jako šifrování a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správci zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

  1. Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné takové zpřístupnění informací, které by ohrozilo naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
  2. Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  3. Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazaní Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
  4. Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
  5. Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
  6. Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
  7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Jakém způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení. V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny zásad zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat.