Pravidla oznámení

upravující podstatné náležitosti uživatelského hlášení ohledně obsahu umístěného na Serveru
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb Poskytovatele)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tato Pravidla oznámení představují nedílnou a závaznou součást Podmínek.
 2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy
  1. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy a/nebo Podmínky (zejména pak Zásady Uživatelského obsahu) (dále jen „Oznámení”) musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to:
   1. na e-mailovou adresu k tomuto účelu uveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele;
  2. Oznámení musí obsahovat zejména následující informace:
   1. údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;
   2. název videa (ve smyslu Podmínek) a celou unikátní adresu URL stránky videa;
   3. prohlášení obsahující sdělení, že dané video porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;
   4. vysvětlení důvodů, proč dané video porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;
   5. v případě podezření, že video zasahuje do autorských práv, je nutné v oznámení rovněž specifikovat:
    1. k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,
    2. kdo je oprávněným z těchto práv,
    3. a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv,
   6. další informace nezbytné pro posouzení závadnosti daného videa.
  3. Oznamovatel se zavazuje v Oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jeho Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.
  4. V případě, že Oznámení nebude obsahovat údaje a informace uvedené v čl. 2.2. těchto Pravidel Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.