Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb na stránkách ulozto.live poskytovaných společností flowdata s.r.o. (dále jen „Podmínky”)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek:
   1. tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);
   2. zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);
   3. zásady uživatelského obsahu upravující zejména pravidla dovoleného a nedovoleného Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů (dále jen „Zásady Uživatelského obsahu”);
   4. pravidla oznámení o závadném obsahu upravující náležitosti oznámení o právně závadném Uživatelském obsahu (dále jen „Pravidla Oznámení”).
   5. Pro vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů, Zásady Uživatelského obsahu a Pravidla Oznámení nedílnou a závaznou součástí těchto Podmínek.
  2. Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele, nahráním videa na Server, zobrazením obsahu, nebo jakýmkoli jiným užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu, Pravidel Oznámení a veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované prostřednictvím Serveru.
  3. Jakýmkoliv užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel se zobrazováním obchodních sdělení třetích stran, včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jakýchkoliv jiných forem propagace. Poskytovatel jakkoliv neodpovídá ani nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah sdělení třetích stran ani za právní vztahy vzniklé na základě sdělení třetích stran mezi Uživateli a třetími stranami.
  4. Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. „Poskytovatel” Služeb na Serveru je společnost flowdata s.r.o., IČ: 176 19 378, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 374027, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
   2. „Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele a/nebo která se zaregistrovala na Serveru. Neregistrovaný Uživatel a Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.
   3. „Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby.
   4. „Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v (i) ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a dále (ii) poskytovaní Dalších služeb.
   5. „Zákon o některých službách informační společnosti“ znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.
   6. „Video” představuje soubor služeb poskytovaných a zajišťovaných Poskytovatelem pro Uživatele spočívajících zejména v ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona o některých službách informační společnosti tak, aby mohly být Uživatelem sdělovány online omezenému či neomezenému okruhu Uživatelů Služby prostřednictvím online streamingu obsahu. Videa jsou uloženy na úložném prostoru Serveru. Každé nahrané video je jednoznačně identifikovatelné přes své unikátní ID (např.: https://ulozto.live/watch/ID_videa),
   7. „Privátní video” znamená video, který není přístupný jinému Uživateli, než Uživateli, který jej na Server nahrál.
   8. „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, a to především ve formě nahraných videí, textů komentářů pod nahranými videi nebo soukromé pošty.
   9. „Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Obecných Podmínek.
   10. „Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odeslání registrace v registračním okně Serveru
   11. „Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.
   12. „Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.
   13. „Podmínky” znamenají tyto všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem, tj. nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.
 2. Poskytované Služby
  1. Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Serveru Uživateli využívat tyto Služby:
   1. sledování videí a možnost zpřístupňování videí dalším Uživatelům;
   2. další služby dostupné na Serveru dle tam uvedených podmínek.
  2. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služby pro Registrované Uživatele.
  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby mohou být poskytovány prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami.
  4. Poskytovatel je oprávněn poskytování Služeb kdykoli ukončit, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.
  5. Uživatelé mohou využívat v dané době dostupných funkcí, které je Poskytovatel oprávněn (nikoli však povinen) Uživatelům zpřístupnit, například:
   1. funkce uživatelské kategorizace a třídění videí, tj. uživatelské třídění videí a jejich zařazení do příslušných kategorií;
   2. funkce uživatelských kanálů videí, tj. uživatelské seřazení (sestavení obsahu kanálu a pořadí jednotlivých položek), moderace a/nebo třídění jím nahraných videí, kde jeden Uživatel může spravovat více kanálů videí.
  6. Poskytovatel žádným způsobem nezasahuje do videí ani jejich řazení, zobrazení, či způsobu sdělování Uživatelem prostřednictvím Serveru.
  7. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupňováním videí může být poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a změně některých zákonů, v účinném znění. Uživatel odpovídá za soulad zpřístupňování videí s tímto zákonem a jinými právními předpisy, jakož i za splnění veškerých svých právních povinností.
 3. Uživatelé & Rozsah poskytovaných Služeb
  1. Služby nabízené Poskytovatelem může využívat Neregistrovaný Uživatel, s tím, že některé dále uvedené služby může využívat pouze Registrovaný Uživatel.
  2. Neregistrovaný uživatel může využívat zejména služeb:
   1. nahrávání videí přes webové rozhraní Serveru; a
   2. sledování videí.
  3. Registrovaný uživatel může využívat zejména služeb:
   1. dostupných pro Neregistrované Uživatele dle čl. 3.2. těchto Obecných Podmínek, a dále
   2. uspořádání vlastních videí ve složkách, jejich přesuny a mazání přes webové rozhraní;
   3. moderování komentáře u vlastních videí;
   4. využívání soukromé interní pošty;
   5. nahrávání videí přes upload klienta; a
   6. hodnocení kvality videí (upvoting, downvoting).
 4. Práva a povinnosti Uživatelů
  1. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takového Uživatele. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby Uživatel potvrdil v elektronické formě (např. elektronické pošta) správnost údajů požadovaných Poskytovatelem nebo provedl aktualizaci údajů identifikující jej jako Uživatele. V případě, že Uživatel ani k opakované výzvě Poskytovatele nepotvrdí správnost nebo neprovede aktualizaci požadovaných údajů, vyhrazuje si Poskytovatel právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takového Uživatele.
  2. Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
  3. Umístěním videa na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušného videa, popř. jeho kopií, na Serveru.
  4. Umístěním videa na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování obsahu videa umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu videa (zejména, velikost, formát/codec, rozlišení, datový tok), a to včetně vytvoření zmenšeného náhledu obsahu videa ve formě tzv. „thumbnail”, který bude spolu s názvem videa reprezentovat obsah videa na Serveru.
  5. Umístěním videa na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování názvu videa a jeho zařazení do databáze pro vyhledávání videí Uživateli.
  6. Uživatel bere na vědomí, že vytvoření „thumbnail” jakož i zpracování názvu videa probíhá automatizovaně. Uživatel současně bere na vědomí, že automatizované zpracování názvu souboru může v nezbytném rozsahu vést ke zkrácení, úpravě a/nebo změně jeho názvu za účelem jeho zařazení do systému videí na Serveru Poskytovatele. Poskytovatel nijak nezkoumá obsah ani název videa. S výjimkou pověření/oprávnění uvedených v tomto článku 4. Podmínek Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití videa.
  7. Uživatel je povinen zajistit soulad umístění videa, jakož i jiného Uživatelského obsahu na Server se Zásadami Uživatelského obsahu.
  8. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Uživatelský obsah, zejména videa, byl zcela v souladu s ust. čl. 4.7 Podmínek. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto Podmínek ze strany Uživatele.
  9. Uživatel nese výhradní odpovědnost za umístění videa, jakož i jiného Uživatelského obsahu. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je autorem nebo má jiná dostatečná práva a oprávnění k udělení autorských práv videa jakož i jiného Uživatelského obsahu;
   2. video jakož i jiný Uživatelský obsah neporušuje ani nezneužívá žádné právo třetí strany, včetně autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví nebo obdobného práva;
   3. video jakož i jiný Uživatelský obsah neobsahuje žádné viry, adware, spyware, ani jiný škodlivý kód.
  10. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem. Odpovědnost Poskytovatele je vymezena v čl. 5.2. těchto Obecných Podmínek.
  11. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoli jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích. Uživatel není oprávněn k použití jakéhokoli data miningu, robotů nebo podobných metod sběru nebo extrakce dat umístěných na Serveru.
  12. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
  13. Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování videí či jiného Uživatelského obsahu, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoli jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.
  14. Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, propachtovat, prodávat ani jakkoli jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které jsou v rozporu s tímto ustanovením.
 5. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá, nemoderuje ani neanalyzuje Uživatelský obsah. Pouze Uživatelé mají při umístnění souboru na Server možnost a právo rozhodnout o sdílení (či nesdílení, tj. „Privátní video”) videa. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Uživatelský obsah dle těchto Podmínek.
  2. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
  3. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti a v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména:
   1. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost komentářů publikovaných na Serveru Uživatelem.
   2. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli videa, a to zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu videa nebo o protiprávnosti jednání Uživatele, nebo v případě zrušení účtu ze strany Uživatele.
  5. V případě omezení dostupnosti videa (např. označení za Privátní video) zejména nebude možné dohledat jiným Uživatelem zvolená videa prostřednictvím funkce vyhledávání, popř. tato videa nebudou veřejně přístupná, tj. přístup k těmto videím bude mít prostřednictvím hesla pouze Uživatel, jenž video nahrál.
  6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli a jakýmkoli způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.
 6. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy
  1. Poskytovatel respektuje a chrání duševní vlastnictví, autorská a jiná obdobná práva v rozsahu vymezeném zejména Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES a zákonem č. 121/2000 Sb., o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění.
  2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech Oznámení.
  3. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení ve smyslu Pravidel Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jehož Uživatelského obsahu se Oznámení týká, a/nebo Poskytovateli.
  4. V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v Pravidlech Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.
  5. Uživatel, jehož video bylo v důsledku Oznámení odstraněno nebo znepřístupněno, je oprávněn do 7 (sedmi) dnů ode dne odstranění nebo znepřístupnění příslušného videa zaslat Poskytovateli sdělení řádně, úplně a pravdivě odůvodňující, že obsah videa a jeho umístění na Server je v souladu s právem (dále jen „Protioznámení”). Poskytovatel může (není však povinen) využít informace uvedené v Protioznámení pro vyhodnocení dalšího případu obdržení Oznámení. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není po obdržení Protioznámení povinen odstraněné nebo znepřístupněné video znovu zpřístupnit.
  6. Poskytoval deklaruje, že dojde-li na základě správného, pravdivého, úplného, oprávněného a odůvodněného Oznámení ve smyslu Pravidel Oznámení, k závěru o zjevně neoprávněném sdělování autorsky chráněného díla veřejnosti:
   1. vynaloží nejlepší úsilí k získání oprávnění k výkonu tohoto práva,
   2. v souladu s vysokými odvětvovými standardy odborné péče vynaloží nejlepší úsilí k zamezení nahrání díla, o kterém mu autor poskytl relevantní a nezbytné informace, a
   3. neprodleně poté, co obdrží od autora dostatečně odůvodněné oznámení, znemožní přístup k dílu nebo je odstraní ze svých internetových stránek a vynaloží nejlepší úsilí k zamezení jeho opětovnému nahrání v souladu s písmenem b).
 7. Následky porušení Podmínek
  1. V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.
  2. V případě opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
   1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru); a/nebo
   2. podmínit další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele prohlášením o právní bezvadnosti veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel umístil na Server.
  3. V případě dalšího podstatného porušení Podmínek nebo v případě jakéhokoli mimořádně závažného porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů je Poskytovatel oprávněn:
   1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli videa);
   2. účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek.
  4. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.
 8. Odpovědnost za škodu
  1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a/nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
   1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
   2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
   3. Služby budou poskytovány bez chyb;
   4. Uživatelský Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný;
   5. Uživatelský Obsah neporušuje právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob.
  2. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
  3. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
   1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoli Služby;
   2. nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře;
   3. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoli Uživatelského obsahu.
 9. Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení
  1. Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.
  2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
  2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  3. Jakákoli komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu znění těchto Podmínek, o čemž bude Uživatele informovat. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
  6. Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.